MEKV  
Vakıf Senedi

 

MARMARA EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
BİRLEŞTİRİLMİŞ VAKIF SENEDİ

MADDE -1 VAKFIN  ADI :
" Marmara Eğitim ve Kültür Vakfı" dır
MADDE - 2 VAKFIN  MERKEZİ ;
Vakıf Merkezi İstanbul İli Fatih İlçesinde olup, adresi Aksaray Muratpaşa Mahallesi Millet Caddesi No: 4 Kat:4  Daire : 15 ' dir.
MADDE - 3 VAKFIN GAYESİ :

     Mevcut mal varlığı ve işletilmesinden elde edilecek gelirler ile ;
a) Tahsil yapan gençlere ; istidatları doğrultusunda eğitim müesseselerine yerleştirmek, burs ve ayni yardımlarla hizmet etmek,fevkalade başarılı olanlara yurt dışında tahsil imkanı sağlamak.Memleketin ihtiyacı olan ilim dallarında ihtisaslaşanlara yurdumuzda hizmet verebilmek için zemin hazırlamak.Kanunlar ve ilgili mevzuatın müsaadesi nispetin de  yurt   dışında vakfımıza  müracaat edebilecek talebeler ile kurum ve kuruluşların gönderdikleri öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında öğrenim ve ihtisas yapabilmelerine imkan sağlamak, yurt dışındaki kuruluşlarla karşılıklı öğrenci mübadelesi anlaşmak akdetmek.Türkiye' ye okumaya gelen yurt dışı yabancı uyruklu öğrencilere burs vermek.
b) Vakfın mal varlığındaki gelişmeye göre ileride, kendi okulunu, kendin yap düsturundan hareket ederek milli eğitim camiasının ihtiyaç duyduğu her derecede okul ve yurtları kiralamak, satın almak, inşa etmek bunları mevcut kanunlar doğrultusunda işletmek.
c) Üniversiteye diğer okul ve kolejlere girmek isteyen talebelerin bu eğitim müesseselerinin müfredat programları  doğrultusunda dershaneler açmak işletmek. Maddi imkanların müsaadesi nispetinde, kanunlarla ilgili mevzuata uygun olarak yurt içinde ve yurt  dışında özel üniversiteler,fakülteler, yüksek okullar kurslar, kütüphaneler, hastaneler, klinikler vesaire sağlık tesisleri kurmak ve işletmek.Öğrenciler için sosyal dinlenme ve spor tesisleri kurmak ve işletmek.
d) Öğrencilerin derslerine yardımcı olabilmek için etüt, eğitim merkezleri, kütüphane ve benzeri müesseseler kurmak, ileride milli eğitimin ihtiyaç duyup tavsiye edeceği yeni ilim dallarında imkanlar nispetinde eğitim müesseseleri tesis etmek. Ve bu konuda yardımcı olmak. Vakfımızca kurulacak eğitim ve öğretim tesislerindeki öğrenci kapasitesinin en az yüzde ellisinin yetenekli ve başarılı ancak maddi imkanı olmayan öğrencilere,sağlık tesislerinde hizmet ve yatak kapasitesinin en az % 30'unun maddi imkandan mahrum hastalara tahsis etmek.
e}Okullardan tatil devrelerinde öğrencilerin zamlarını değerlendirmek üzere eğitim ve dinlenme kampları açmak.
f}Mevzuatlarca sosyal ve kültürel faaliyet sayılan her türlü faaliyetlerde bulunmak.Bu çalışmaları
imkan nispetinde geniş kitleye yaymak. " Yangın , sel , deprem ve buna benzer felaket ve doğal afetlerde zarar gören ve Şehit aileleri  Malül ve gazilere her türlü ayni ve nakdi yardım ve bağışta bulunmak.
g}Yukarıda sayılan hizmetlerin  yapılabilmesi için maddi kaynakları genişletmek maksadıyla vakıf adına her türlü ticari şirket kurma ticari şirketlere ortak olmak, gayrimenkul inşa etmek satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak.

MADDE -4  VAKFIN MADDİ MAL  VARLIĞI:

   Vakfın maddi mal varlığı vakıf kurucuları tarafından ödenmiş olan 5.000.000 (beş milyon )T.L. 'sıdır.
1
MADDE -5 TEMİN EDİLECEK İMKANLARIN KULLANULMASI :

Mevcut mal varlığına ileride gerek Mütevelli heyetince ve gerekse hayır sahiplerince yapılacak bağışlarla sağlanacak gayri menkul ve menkul değerlerin nemalandırılması iletilmesi, bunlarla vakfa gelir getirecek karlı işletmeler kurma, her yıl yapacağı hizmetlere oranlı olarak mevcudu değerlendirmek şekliyle olacaktır.
1
Vakıf; vakfın amacına ulaşmak için, kanuni sınırlamalar müstesna  , miktar ve değeri sınırlanmış olanlar taşınır ve taşınmaz mallar veya her ikisinden müteşekkir her çeşit mal ve mülke, malvarlığına, bağış, vasiyet sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla, veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olamaya, kullanmaya , sahip olduklarını satmaya , devir ve ferağ etmeye , intifa hakkı almaya ve vermeye , gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarfa.
Vakfın mal varlığına dair bir veya  birden fazla gayrimenkulu  veya gelirlerini  bir veya birden fazla yatırımda kullanmaya; vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki  barış veya vasiyet veya çeşitli ölüme  bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır , taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa , harcamaya;yerli veya yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerine , intifa senetlerine yatırmaya obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden  veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bir cümle hisse senetlerini ve bunlara ait kuponlarını  almaya , satmaya , gelirlerini tahsil ve sarfa; Türk Medeni Kanunu  hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında tüzüğüne uygun olarak vakfın amacına benzer faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflarla iş birliği yapmaya ,yabancı olanlarla anlaşmalara akdetmeye , gelirlerini artırmak için para mevcutlarıyla  veya vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya ,katılma paylarına isabet eden temettü ve kar hisselerini tahsil ve sarfa;
Mevcut veya vücut  bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için  taşınır,taşınmaz malların rehin dahil , her türlü teminatları almaya , muteber banka teminatlarını kabule;
Vakfa sürekli gelir temin etmek amacı ile yatırımlar yapmaya ,şirket ve ortaklıklar kurmaya; kurulmuş ve kurulmakta olan şirketlere ortak olmaya;
Her türlü ekonomik girişimde bulunmaya , gayesinin tahakkuk için her türlü  sözleşme yapmaya, muayyen işleri ihale etmeye , şartname  tanzimine , kredi muameleleri  yapmaya, hukuki  tasarruflarda bulunmaya ,vakfın amacı ile ilgili ithal ve ihraç işleri yapmaya;
Vakfın gayelerini  gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya , taşınır taşınmaz malları rehin göstermeye ,ve sair teminat iradesinde;
Velhasıl  vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu bilimum  teşebbüs , tasarruf , temellük  ve sözleşmeleri , işlemleri  icraya ,medeni kanunun 46. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Ancak vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı kanunla yasaklanan maksatlar için kullanamaz

MADDE -6 VAKFA YAPILACAK BAĞIŞ VE GELİRLER

Memleketimizdeki hayır sahiplerinin menkul ve gayri menkullerinin vakfın gayesi doğrultusunda kullanmak üzere şartlı ve şartsız hibe edilmesi, memleket dışında vatandaş ve kuruluşlarımızca yapılacak bağışlar , menkul ve gayri menkullerdir. Vakıf yönetimince yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin %20' sinin yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakfın mal varlığını artıracak yatırımlara , kalan %80' inin ise vakfın amaçlarına ayrılır ve harcanır.

MADDE -7  VAKFIN KURUCULARI VE VAKFETTİKLERİ

1. Mehmet Şevki Erol                                      1.500.000-TL.
2  Özcan  Memişoğlu                                        500.000-TL.
3  Sebahattın Güçlü                                          500.000-TL
4  Osman Keleş                                                500.000-TL
5  Mehmet Kavas                                             500.000-TL.
6  Serdar Pazarbaşı                                           500.000-TL.
7  Bülent Kesküş                                              500.000-TL
8  Muzaffer Mustafa Kadıoğlu                         500.000-TL

 

MADDE -8  MÜTEVELLİ HEYET
           
Mütevelli heyet vakfın kurucuları ile kendilerinin tensip ettikleri aşağıda isimleri yazılı şahıslardan  teşekkül eder.

1 Mehmet Şevki Erol                                        ( Tüccar )
2  Özcan  Memişoğlu                                       ( Tüccar )
3  Sebahattın Güçlü                                         ( Tüccar )
4  Osman Keleş                                               ( Tüccar )     
5  Mehmet Kavas                                             ( Tüccar )
6  Serdar Pazarbaşı                                        ( Tüccar )
7  Muzaffer Mustafa Kadıoğlu                        ( Tüccar )                                           

Mütevelli heyetten vefat edenlerin  veya  kendi isteği ile istifa edenlerin  yerine     
            yenilerini , mütevelli  heyeti , ekseriyetle  seçebilir. Keza vakıf mütevelli heyet     
toplantısına  üç defa iştirak etmeyen ve vakıf gayesine  aykırı hareket edenler  he-
yetin ¾  çoğunluğu ile heyetten uzaklaştırılır

MADDE -9 VAKFIN ORGANLARI :

            Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Mütevelli heyeti
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

 

MADDE -10 VAKFIN MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE  YETKİLERİ

Mütevelli Heyeti vakfın en yüksek karar organıdır.
Mütevelli  heyetinin yetkileri  aşağıda gösterilmiştir

 1. Yönetim kurulunu seçmek
 2. Denetim kurulunu seçmek
 3. Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet  raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek , yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek.
 4. Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek  kabul etmek veya tamamını reddetmek
 5. Yönetim kurulunca  hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek veya  tamamını reddetmek.
 6. Yönetim  ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini , verilecekse miktarını belirlemek
 7. Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak.
 8. Vakfın gayesinin tahakkuku istikametinde  icap eden her türlü faaliyeti göstermek ve bu yolda kararlar almak

Vakıf mütevelli heyeti , yönetim kurulunun tamamı veya bir bölümünü  903 sayılı kanunun  uygulanmasını gösterir tüzük  hükümleri itibari ile azil sebeplerinin oluşması halinde , mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden
alabilir. 

MADDE -11 MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI  VE KARAR NİSABI

Mütevelli heyetin ilk toplantısı , vakfın tescilini müteakip 1 ay içinde yapılır. Kararları ekseriyetle alır ve kararlar için karar defteri tutar

 

 1. Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konuları görüşmek üzere  Şubat ayı içinde
 2. Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere şubat ayı içinde

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun  talebi üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin
en az beşte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde mütevelli heyeti toplana bilir. Toplantılarda ilan olan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak mütevelli heyeti toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile;Vakıf üyeleri ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği , ödeneklerin arttırılması  gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür

Toplantı yeri , saati, tarihi ve gündemi toplantı gününden en az 7 gün önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektup ile bildirilir

            Mütevelli heyeti üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır .Çoğunluk sağlanmadığı taktirde  toplantı ,bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı , üye tam sayısının üçte birinden  (1/3) az olmaz

Mütevelli  heyet  karar yeter sayısı ise ,toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır
Oyların eşit olması halinde , divan başkanının  oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde  yapılacağı ayrıca karara bağlanır.

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tahin edebilir. Bir şahısta ikiden fazla vekalet toplanmaz

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik , düzeltme veya ilaveler  için karar yeter sayısı
üye tam sayısının üçte ikisidir

MADDE :12 YÖNETİM KURULU ;

Vakıf yönetim kurulu mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilerek (5)asil ve (2)yedek üyeden oluşur.Üyeliğe dışardan kişilerin seçilmesi mümkün dür . yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan , başkan vekili ve muhasip üye seçilerek  görev taksimi yapılır.
Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine yedek üyelerden biri yönetim kurulunca göreve çağırılır                                                                                 Yönetim kurulu iki ayda bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (5) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.
Toplantı yeter sayısı yönetim kurulunun yarısının bir fazlası olup kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır.
Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

MADDE : 13 YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ;

Yönetim kurulu vakfın idare ve icra organıdır.
Bu sıfatla yönetim kurulu ;

  1. Vakfın gayesi doğrultusunda tüzükte belirtilen ve vakfın gayesini gerçekleştirmek amacıyla her türlü kararı alır ve uygular.
  2. Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli  olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat  tasarılarını hazırlar ve  mütevelli heyetin onayına sunar.
  3. Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
  4. Vakıf tüzel kişiliği adına bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirtmek kaydıyla vakfa Genel Müdür ,Genel Müdür Yardımcısı atar , vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verilebilir.

  1. Vakıfta istihdam edilecek  personeli belirler , atamasına yapar , ücretini tayin eder gerektiğinde işlerine son verir.
  2. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına  ve kapatılmasına karar verir , bu hususta gereken işlemleri yapar .
  3. Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder , hesap dönemi sonunda gelir-gider cetvelli ve bilançoların  düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
  4. Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
  5. Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
  6. Mütevelli heyet toplantılarında , döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
  7. İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve iç mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yapar.

 

MADDE :14 VAKFIN TEMSİLİ ;

Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve  başkan  yardımcılarına devredebilir. Yönetim kurulu genel veya belli hal ve konularda , belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını temsilci veya temsilciliklerini , herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge ve senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devir etmeye de yetkili kılabilir.

MADDE : 15 DENETİM KURULU ;

            Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarına denetlemek için kurulmuş bir organdır. Üyeliğe dışarıdan seçilmekte mümkündür. iki yıl için seçilecek (3) kişiden oluşur.

 

Denetim kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır

Denetim kurulu incelemelerini tüm defter , kayıt ve belgeler  üzerinde yapar.  Vakıf hesaplarını 3568  sayılı kanunda belirtilen meslek mensuplarınca  tasdik  edildikten sonra hesap dönemi itibarı ile düzenlenecek rapor , mütevelli heyet  toplantısından en az 15 (on beş ) gün önce mütevelli  heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

MADDE -16 HUZUR HAKKI

Vakfa seçilmiş olan mütevelli heyeti yönetim ve denetim hizmetleri mütevelli heyeti kararı ile huzur hakkı ücreti verilebilir. Ancak Genel Müdür , Genel Müdür Yardımcısı  ve sekreter muhasebe müdürü memur ve yardımcı hizmetler sınıfından işçilere emeği ve gördüğü iş  karşılığında rayiç ücretten maaş verilir. Mütevelli heyeti yönetim ve denetim kurulları vakıf ile alakalı olarak yaptıkları yurt içi ve yurt dışı seyahatlerden miktarı mütevelli heyetçe                           
belirlenen harcırah alabilirler.                                                                                                                                                                

MADDE -17 RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ VE VAKFIN SONA ERMESİ:

Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile , mütevelli heyet üye tamsayısının en az dörtte üçü (3/4)onayı ile yapılır.
Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi haline vakfın mal varlığı mütevelli heyetin  alacağı kararla başka bir vakfa devir edilebilir.

Vakfın feshi , ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tam sayısının dörtte üçü  (3/4) onayı ile mümkündür.

GEÇİCİ MADDE                                                  

Geçici Madde 1-Vakfımızın senedinde Madde 9 madde 10 olarak değiştirilmiştir 
Geçici Madde 2- Vakfımızın senedinde Madde 10 madde 11 olarak değiştirilmiştir
Geçici Madde 3- Vakfımızın senedine Madde 9,12,13,14 ve 15 inci  maddeler eklenmiştir
Geçici Madde 4- Vakfımızın senedinde Madde 11 madde 16 olarak değiştirilmiştir
Geçici Madde5- Vakfımızın senedinde Madde 12 madde 17 olarak değiştirilmiştir 
Geçici Madde6- Vakfın senet değişikliği için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Fikret KADIOĞLU  yetkili kılınmıştır.

BİLGİ;

İLK KURULUŞ : İSTANBUL  1. Asliye Hukuk mahkemesinin 07.07.1987 tarih ve 897/123 
Esas, 987/291 karar sayılı kararı ile ilk kuruluş senedi tescil edilmiştir.

 1. Değişiklik  Fatih Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.11.1995 tarih ve 1995/803 esas, 1995/787 karar sayılı kararı ile değişiklik yapılmıştır.
Değişiklik Fatih 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.11.2002 tarih ve  2001/339 Esas, 2002/894 karar sayılı kararı ile değişiklik yapılmıştır.
GÜNCEL HABERLER
KÜLTÜR HABERLERİ
İSTANBUL
Copyright © 2009 Marmara Eğitim ve Kültür Vakfı. Her hakkı saklıdır.